Chi tiết về Tác giả

DANH SƠN, NGUYỄN

  • S. 5 (2013) - KHOA HỌC XÃ HỘI
    KINH TẾ HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI (R&D) PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X