Chi tiết về Tác giả

SỸ SƠN, HỒ

 • S. 1 (2012) - KHOA HỌC XÃ HỘI
  Chế định phòng vệ chính đáng nhìn từ góc độ so sánh pháp luật hình sự một số nước trên thế giới
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2013) - THÔNG TIN
  Luật học so sánh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2013) - KHOA HỌC XÃ HỘI
  CHẾ ĐỊNH TÌNH THẾ CẤP THIẾT TRONG LUẬT HÌNH SỰ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ SO SÁNH PHÁP LUẬT
  Tóm tắt  PDF


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X