Nhân lực Khoa học xã hội, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC NGÔN NGỮ KÍ HIỆU CHO TRẺ KHIẾM THÍNH Ở VIỆT NAM

ĐỖ THỊ HIÊN, ĐẶNG ĐỨC CHÍNH

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu về vai trò của giáo dục ngôn ngữ cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam, đặc biệt là việc giáo dục ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính. Dựa trên những chứng minh thực nghiệm và thực tế kết quả giảng dạy ở một số trường dành cho trẻ khuyết tật trong nước, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho việc phát triển ngôn ngữ kí hiệu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X