Nhân lực Khoa học xã hội, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TIỀN GIẢ ĐỊNH VÀ VẬN ĐỘNG HỘI THOẠI TRONG ĐOẠN THOẠI CHỨA CẶP TRAO ĐÁP HỎI-TRẢ LỜI TIẾNG HÀN

HOÀNG THỊ YẾN

Tóm tắt


Bài viết vận dụng lí thuyết của Dụng học (tiền giả định) để phân tích các vận động hội thoại trong các đoạn thoại trao đáp hỏi-trả lời tiếng Hàn (qua khảo sát cứ liệu kịch bản phim truyền hình Hàn Quốc). Tác giả đã  khai thác hai dạng tiền giả định trong vận động hội thoại: tiền giả định tường minh và tiền giả định thiếu tường minh. Trong mỗi loại, bài viết lí giải các chủ đích về ngữ dụng và hướng khai thác thông tin hàm ẩn (thiếu tường minh) thông qua các kiểu đoạn thoại trong các mối liên tương tác và trong các tình huống giao tiếp cụ thể

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X