Nhân lực Khoa học xã hội, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO Ở TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

NGUYỄN VĂN TUÂN

Tóm tắt


Từ phân tích thực trạng chu trương, chính sách đến thực tiễn xóa đói, giảm nghèo của tình Hải Dương bài viết đã rút ra một số bài học kinh nghiệm điển hình về công tác xóa đói giảm nghèo ở Hải Dương

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X