Nhân lực Khoa học xã hội, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THẦN THOẠI GIẢI THÍCH NHẬT THỰC, NGUYỆT THỰC Ở VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á

NGUYỄN THỊ THANH TRÂM

Tóm tắt


Từ lý thuyết về motif trong văn học dân gian, kết hợp cách tiếp cận của văn hóa học, nhân học văn hóa, bài viết khảo sát, nghiên cứu thần thoại giải thích nhật thực, nguyệt thực ở Việt Nam và Đông Nam Á, trên cơ sở đó chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt trong motif truyện kể; lý giải và làm rõ hiện tượng nhật thực, nguyệt thực trong đời sống tự nhiên cũng như trong tín ngưỡng và tâm thức văn hóa cộng đồng của các dân tộc

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X