Nhân lực Khoa học xã hội, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LOẠI HÌNH TÁC GIẢ NHÀ NHO ẨN DẬT VIỆT NAM

LÊ VĂN TẤN

Tóm tắt


Sự xuất hiện của các tác giả nhà nho ẩn dật làm phong phú cho các kiểu loại tác giả, đồng thời góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy sự phát triển của văn học Trung đại. Bài viết phân chia quá trình phát triển của loại hình tác giả nhà nho ẩn dật thành bốn giai đoạn. Ở mỗi giai đoạn có chỉ ra những đặc trưng trong cơ sở hình thành, tác giả tiêu biểu và một số nội dung chính trong sáng tác văn chương của họ.

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X