Nhân lực Khoa học xã hội, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VAI TRÒ CỦA ÁN LỆ VÀ KINH NGHIỆM ÁP DỤNG ÁN LỆ Ở CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

ĐẶNG THỊ THƠM, NGUYỄN ĐÌNH PHONG

Tóm tắt


Bài viết đã nghiên cứu khái quát chung về án lệ, cũng như vai trò của án lệ và kinh nghiệm áp dụng án lệ của một số quốc gia trên thế giới, qua đó cho nêu lên sự cần thiết trong việc tham khảo và áp dụng án lệ vào hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay.

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X