Nhân lực Khoa học xã hội, S. 6 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỪ ĐỊA PHUƠNG TRONG TỤC NGỮ VÀ CA DAO THANH HOÁ

DƯƠNG THỊ DUNG

Tóm tắt


Thống kê các từ ngữ địa phuơng tiếng Thanh Hoá và sau đó mô tả, phân tích những đặc điểm ngữ âm, từ vựng và ngữ nghĩa của lớp từ ngữ này trong tục ngữ và ca dao Thanh Hoá. Buớc đầu nêu lên vai trò của từ ngữ địa phuơng trong kho tàng tục ngữ và ca dao Thanh Hoá việc phản ánh đặc điểm về tự nhiên, xã hội và tập quán của mảnh đất và con nguời xứ Thanh.


Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X