Nhân lực Khoa học xã hội, S. 6 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN, GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG - NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM

VŨ THẾ HOÀI

Tóm tắt


            Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn liên quan đến quyền tiếp cận thông tin, quá trình công khai hóa tình trạng pháp lý của tài sản, giao dịch bảo đảm trong lĩnh vực tín dụng - ngân hàng ở Việt Nam, qua đó bài viết đưa ra một số giải pháp công khai hóa thông tin về tài sản, giao dịch bảo đảm như là một cơ chế phòng ngừa rủi ro đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng ở Việt Nam

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X