Nhân lực Khoa học xã hội, S. 6 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍNH LỊCH SỬ CỦA PHẠM TRÙ CÔNG BẰNG XÃ HỘI VÀ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA VIỆC THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

ĐINH THỊ CÚC

Tóm tắt


Từ góc độ lịch sử của phạm trù công bằng xã hội, bài viết đã khảo cứu một số nguyên tắc cơ bản của việc thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam. Để thực hiện được các nguyên tắc này bài viết đưa ra được các cơ chế để thực hiện công bằng xã hội phù hợp với đặc thù nước ta hiện nay

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X