Nhân lực Khoa học xã hội, S. 6 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUAN NIỆM CỦA C.MÁC VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA XÃ HỘI CÔNG DÂN VÀ NHÀ NƯỚC

VŨ MẠNH TOÀN

Tóm tắt


Bài viết đi từ khảo cứu các tác phẩm của C.Mác viết về xã hội công dân trên cơ sở kế thừa có phê phán và phát triển những quan niệm này trong lịch sử tư tưởng triết học nhân loại mà trực tiếp nhất là từ Hêghen nhằm làm rõ quan niệm của C.Mác về thuật ngữ xã hội công dân, mối quan hệ giữa xã hội công dân và Nhà nước.


Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X