Nhân lực Khoa học xã hội, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu về những tiền đề lý luận hình thành tư tưởng chính trị của Phan Châu Trinh

TRẦN MAI ƯỚC

Tóm tắt


Bài viết đã đi vào phân tích những tiền đề lý luận: Tư tưởng Tân thư; tư tưởng Canh tân cuối thế kỷ XIX và sự ảnh hưởng của nó vào nước ta. Những tư tưởng này cùng với điều kiện lịch sử xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã trở thành tiền đề lý luận dẫn đến hình thành tư tưởng chính trị của Phan Châu Trinh

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X