Nhân lực Khoa học xã hội, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu lập luận trong một số tác phẩm báo chí của Hồ Chí Minh

ĐẶNG THỊ HẢO TÂM, CAO PHƯƠNG THẢO

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu về phương thức lập luận và tác dụng của lập luận trong các tác phẩm báo chí của Hồ Chí Minh - các tác phẩm viết trong thời gian Người sống và hoạt động trên nước Pháp - nhằm mục tiêu luận chiến, chống lại những luận điệu lừa bịp của kẻ thù. Bài viết phân tích lập luận của Nguyễn Ái Quốc dựa trên quy tắc Tam đoạn luận, đã chỉ ra được mô hình lập luận, đích của lập luận, và giá trị biểu cảm của lập luận trong một số tác phẩm báo chí của Hồ Chí Minh.


Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X