Nhân lực Khoa học xã hội, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của các tổ chức xã hội trong quản lý và phát triển xã hội ở địa bàn nông thôn tỉnh Đồng Tháp

NGUYỄN THỊ THU NGA

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu về vai trò của các tổ chức xã hội trong quản lý và phát triển xã hội ở địa bàn nông thôn qua nghiên cứu thực tế tại nông thôn tỉnh Đồng Tháp. Tác giả đã phân tích vai trò của Hội quần chúng trong đời sống kinh tế - chính trị - xã hội nông thôn hiện nay; đặc biệt phân tích hoạt động của các tổ chức Hội quần chúng ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp trong vai trò tạo sự tin tưởng của quần chúng vào đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước; khẳng định các tổ chức hội địa phương đã tạo nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, xã hội đất nước


Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X