Nhân lực Khoa học xã hội, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Từ ý kiến của Hoài Thanh về con người cá nhân, nghĩ về vấn đề con người cá nhân trong văn học trung đại Việt Nam

PHẠM THỊ HỒNG

Tóm tắt


Xuất phát từ ý kiến của Hoài Thanh và một số nhà phê bình văn học đương đại bàn về vấn đề con người cá nhân trong văn học trung đại Việt Nam, bài viết đã đưa ra những luận điểm và phương pháp luận cơ bản nhằm giải quyết vấn đề con người cá nhân hay con người cộng đồng phi cá nhân trong văn học trung đại.


Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X