Nhân lực Khoa học xã hội, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự phát triển của Phật giáo ở Việt Nam thời Lý - Trần

NGUYỄN LAN ANH

Tóm tắt


Bài viết phân tích quá trình du nhập của Phật giáo vào Việt Nam, sự phát triển và sức lan tỏa của tôn giáo này trong đời sống xã hội thời Lý - Trần. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra mối tương tác giữa Nho giáo và Phật giáo trong xã hội, lí giải căn nguyên sự phát triển thịnh vượng của đạo Phật thời Lý - Trần.


Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X