Nhân lực Khoa học xã hội, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài giữa các thương nhân bằng phương thức ngoài tài phán thương lượng, hòa giải ở Việt Nam hiện nay

TRẦN THỊ THÚY

Tóm tắt


Bài viết góp phần làm sáng tỏ về mặt đặc điểm, vai trò và hệ thống pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài giữa các thương nhân bằng phương thức ngoài tài phán (thương lượng, hoà giải) từ đó rút ra những kiến nghị nhằm xây dựng và hoàn thiện phương thức giửi quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài giữa các thương nhân bằng thương lượng và hòa giải ở Việt Nam hiện nay.


Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X