Nhân lực Khoa học xã hội, S. 1 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của tư duy lý luận đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trẻ

VŨ VĂN BAN

Tóm tắt


Vai trò của tư duy lý luận đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trẻ

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X