Tạp chí Ngôn ngữ, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vấn đề sử dụng câu trong văn bản hành chính tiếng Việt

Vũ Thị Sao Chi, Phạm Thị Ninh

Tóm tắt


Thực trạng sử dụng câu trong VBHC tiếng Việt hiện nay còn nhiều vấn đề đáng quan ngại, cần có sự nhận thức, điều chỉnh tích cực mới có thể đáp ứng được những yêu cầu đặt ra đối với công cuộc cải cách hành chính hiện nay. Hướng tới việc chuẩn hóa câu văn trong VBHC tiếng Việt, bài viết đưa ra bàn thảo một số vấn đề đó là: 1) cần viết câu ngắn gọn với cấu trúc chặt chẽ, lô gích; 2) khi bắt buộc phải dùng câu dài, nên sử dụng cách trình bày tách dòng để các thành phần thông tin được rõ ràng, rành mạch; 3) không dùng cấu trúc đảo thành phần; 4) không nên sử dụng câu phủ định để diễn đạt các quy phạm trong văn bản luật; 5) cần tăng cường mẫu hóa các cấu trúc diễn đạt chuyên dụng trong mỗi kiểu loại VBHC.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519