Tạp chí Ngôn ngữ, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Danh từ bộ phận trong định vị không gian qua tác phẩm Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai

Đặng Kim Hoa

Tóm tắt


Tính đa dạng giữa các ngôn ngữ trong hình thức cũng như phương thức biểu đạt nhận thức của con người về thế giới khách quan là không thể bàn cãi. Thực vậy, cách thể hiện các mối quan hệ về nơi chốn trong tiếng Việt rất đặc biệt so với các ngôn ngữ Ấn-Âu. Giả thuyết cho rằng chiến lược định vị không gian lấy các danh từ chỉ bộ phận làm vật quy chiếu là một trong nhiều nét đặc thù của tiếng Việt là hoàn toàn có cơ sở. Những cứ liệu cụ thể về hệ thống danh từ được sử dụng làm vật định vị trong tác phẩm Ăn mày dĩ vãng của nhà văn Chu Lai đã chứng tỏ các danh từ bộ phận tham gia rất tích cực vào hoạt động định vị của người Việt. 

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519