Tạp chí Ngôn ngữ, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giữa hai nền văn hóa

Nguyễn Việt Quang

Tóm tắt


Để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy của mình, người giáo viên ngoại ngữ có nhiều phương tiện: kiến thức về ngôn ngữ đích, chương trình, giáo trình, các nguyên tắc sư phạm, phương tiện hỗ trợ giảng dạy… Tuy nhiên, các ứng xử trên lớp của giáo viên luôn bị ảnh hưởng bởi truyền thống sư phạm có nguồn gốc từ văn hóa; ảnh hưởng này có thể tích cực hay tiêu cực. Điều cần lưu ý ở đây là chúng diễn ra một cách vô thức: giáo viên không dễ dàng nhận thấy được, và những ảnh hưởng này dai dẳng tồn tại. Do đó cần nghiên cứu những ảnh hưởng này để nâng cao hiệu quả giảng dạy. Chúng ta biết rằng việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở phương Tây không gặp những cản trở từ quá khứ giống như phương Đông do có sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông - Tây. Bài viết của chúng tôi góp thêm

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519