Tạp chí Ngôn ngữ, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các giải pháp chuyển dịch mệnh đề phụ đảm nhận chức năng trạng ngữ chỉ điều kiện - giả thiết trong hai ngôn ngữ Pháp và Việt

Nguyễn Lân Trung

Tóm tắt


Phân tích cấu trúc cú pháp của mệnh đề phụ đảm nhận chức năng trạng ngữ chỉ điều kiện - giả thiết trong hai ngôn ngữ Pháp và Việt còn để lại nhiều băn khoăn, tranh luận. Tuy nhiên, chấp nhận một khung lí thuyết chung, việc chuyển dịch các mệnh đề này trong hai thứ tiếng có một ý nghĩa thực tiễn cao, giúp cho người Việt Nam học tiếng Pháp và người Pháp học tiếng Việt có những cơ sở đối chiếu nhất định. 


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519