Tạp chí Ngôn ngữ, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp: 50 năm xây dựng và trưởng thành

Trịnh Đức Thái

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu về Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp. Tóm tắt chặng đường phát triển của khoa với những thành tích nổi bật đã đạt được, nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng và trưởng thành. 


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519