Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 11 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về bản đồ đường lưỡi bò (đường chữ U) phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông

ĐOÀN KHÁNH HÙNG

Tóm tắt


     Bài viết đề cập và phân tích sự phi lý của  bản đồ đường lưỡi bò (đường chữ U) Trung Quốc trên Biển Đông.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670