Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 10 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chủ nghĩa Tam dân Tôn Trung Sơn ngọn cờ tư tưởng của Cách mạng Tân Hợi

NGUYỄN BẰNG TƯỜNG

Tóm tắt


     Bài viết nêu quá trình ra đời và phát triển của chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn cùng với quá trình phát triển của cách mạng; khẳng định vai trò tích cực đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế của Chủ nghĩa Tam dân.    

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670