Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 8 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cuộc đời Tư Mã Quang và quá trình biên soạn Tư Trị Thông Giám.

DUY ĐẠT

Tóm tắt


     Bài viết trình bày nghiên cứu về cuộc đời Tư Mã Quang và quá trình biên soạn Tư Trị Thông Giám.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670