Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 7 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ban Cố và tác phẩm Hán thư

DUY ĐẠT

Tóm tắt


    Trong lịch sử sử học Trung Quốc, cùng nổi tiếng như Tư Mã ThiênSử ký chính là Ban Cố với danh trước Hán thư.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670