Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 7 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chống lạm phát ở Trung Quốc: Những vấn đề Việt Nam cần quan tâm

NGUYỄN NHÂM

Tóm tắt


     Năm 2011, Trung Quốc đang tích cực đẩy mạnh các biện pháp khắc phục. Trong bối cảnh nền kinh tế hai nước Việt - Trung có nhiều nét tương đồng, lại cùng trong nhóm các nước mới nổi. Vì thế, những giải pháp chống lạm phát của Trung Quốc có những tác dộng không nhỏ đến nền kinh tế của Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670