Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 5 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách chống tham ô của Hoàng đế Chu Nguyên Chương

PHAN NGỌC HUYỀN

Tóm tắt


     Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, Minh thái tổ Chu Nguyên Chương được xem là vị Hoàng đế có chính sách chống tham ô quyết liệt nhất. Bài viết trình bày và phân tích một số biện pháp chống tham ô của Chu Nguyên Chương và hệ quả từ chính sách chống tham ô của Chu Nguyên Chương.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670