Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI.

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

Tóm tắt


    Thập niên đầu thế kỷ XXI, cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận: Cục diện chính trị được duy trì, chuyển giao thế hệ lãnh đạo êm thấm, mức độ dân chủ chính trị được nâng cao một bước; Nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa bước đầu được hoàn thiện; năng lực cầm quyền và trình độ lãnh đạo của Đảng được tăng cường, công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh. Tuy nhiên, những vấn đề và khó khăn tầng sâu trong hệ thống, chính trị vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn, nguy cơ bất ổn chính trị vẫn tiềm ẩn, đồng thời tình hình mới cũng đã đặt công cuộc cải cách và phát triển chính trị ở Trung Quốc trước những thử thách mới.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670