Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 5 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cơ cấu nhị nguyên thành thị nông thôn ở Trung Quốc

Nguyễn Xuân Cường

Tóm tắt


Cơ cấu nhị nguyên thành thị nông thôn ở Trung Quốc

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670