S. 1 (2008)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Một số thành tựu phát triển của Liên minh châu Âu năm 2007 Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Thuấn 3
Từ Đảng của chủ nghĩa xã hội dân chủ đến Đảng cánh tả: một xu thế mới trong cánh tả: một xu thế mới trong nền chính trị của CHLB Đức Tóm tắt PDF
Lương Văn Kế 11

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Nghị viện nước Anh - từ những điểm cơ bản trong lịch sử đến diện mạo hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Đào 24
Vài nét về chương trình hợp tác phát triển của EU những năm đầu thế kỷ XXI Tóm tắt PDF
Hoa Hữu Cường 33

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Phát triển xã hội: một số quan điểm và kinh nghiệm từ châu Âu Tóm tắt PDF
Trần Nguyệt Minh Thu 40
Tác dụng của chiến tranh thế giới lần thứ nhất đến cuộc đấu tranh đòi quyền tự trị ở ấn Độ (nhìn từ phía chính sách của Anh) Tóm tắt PDF
Văn Ngọc Thành 50

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Quan hệ kinh tế Việt Nam – EU năm 2007: thực trạng và triển vọng Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 54
Thực trạng và những vấn đề cấp bách của Cộng đồng người Việt ở Nga Tóm tắt PDF
Nguyễn Cảnh Toàn 62
Nhà khoa học Nga viết về “Cải cách thời kỳ mở cửa ở Việt Nam (1986-2006): khuynh hướng, phát triển và kết quả” Tóm tắt PDF
Đỗ Minh Cao 76


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581