Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của xã hội dân sự cấp toàn cầu và khu vực Liên minh Châu Âu (EU)

Đinh Công Tuấn

Tóm tắt


      Bài viết đề cập đến quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của xã hội dân sự cấp toàn cầu và khu vực Liên minh châu Âu (EU).


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581