Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 6 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh nghiệm tiếp thu các giá trị của văn hoá phương Tây ở Trung Quốc từ khi cải cách - mở cửa đến nay (12/1978-2008)

Đinh Công Tuấn

Tóm tắt


       Bài viết phân tích những kinh nghiệm tiếp thu các giá trị của văn hoá phương Tây trong 30 năm Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa vừa quan (12/1978-2008) nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam chúng ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581