Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 2 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hệ thống an sinh xã hội các nước Bắc Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Đinh Công Tuấn

Tóm tắt


    Bài viết đề cập và phân tích hệ thống an sinh xã hội các nước Bắc Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581