Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội ở Đan Mạch sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008-2011)

Đinh Công Tuấn

Tóm tắt


    Bài viết đề cập và phân tích sự điều chỉnh chính sách an sinh xã hội ở Đan Mạch sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008-2011).


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581