Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hệ thống an sinh xã hội theo mô hình "Dân chủ xã hội" ở Thuỵ Điển - thực trạng và những vấn đề

Đinh Công Tuấn

Tóm tắt


     Bài viết giới thiệu khái quát về mô hình nhà nước phúc lợi của Thụy Điển và hệ thống an sinh xã hội theo mô hình "Dân chủ xã hội" ở Thuỵ Điển.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581