Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan hệ kinh tế Việt Nam - EU năm 2010 và triển vọng năm 2011

Đinh Công Tuấn

Tóm tắt


    Nêu thực trạng quan hệ kinh tế Việt Nam - EU năm 2010 và triển vọng năm 2011 


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581