Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 11 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về mô hình nhà nước phúc lợi Bắc Âu.

Đinh Công Tuấn

Tóm tắt


     Làm rõ khái niệm mô hình Bắc Âu và tìm hiểu về mô hình nhà nước phúc lợi Bắc Âu.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581