Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 9 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vài nét về chuyến khảo sát, nghiên cứu tại hai nền kinh tế chuyển đổi: Ba Lan và Hungary

Đinh Công Tuấn

Tóm tắt


       Giới thiệu tóm tắt nội dung chuyến khảo sát, nghiên cứu tại hai nước Ba Lan và Hungary theo đề tài nghị định thư "Những tác động của toàn cầu hóa tới quá trình phát triển của một số nền kinh tế chuyển đổi ở Đông Âu và Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581