Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 7 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số vấn đề về mô hình phát triển Thụy Điển.

Đinh Công Tuấn, Ngô Xuân Đức

Tóm tắt


      Đưa ra những khái quát chung về mô hình Thụy Điển và những đặc trưng cơ bản của mô hình nhà nước phúc lợi Thụy Điển.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581