Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá bước đầu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đến hệ thống an sinh xã hội ở các nước Bắc Âu.

Đinh Công Tuấn

Tóm tắt


    Phân tích những thách thức của hệ thống an sinh xã hội Bắc Âu hiện nay. Đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đến hệ thống an sinh xã hội ở các nước Bắc Âu.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581