Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 1 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số bài học rút ra từ mô hình phát triển Bắc Âu.

Đinh Công Tuấn

Tóm tắt


Bài viết đưa ra một số bài học rút ra từ mô hình phát triển Bắc Âu.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581