Chi tiết về Tác giả

An, Đỗ Quang

  • T. 23, S. 4 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Khẳng định sự lưu hành của loài giun móc chó (Ancylostoma ceylanicum) lây sang người tại miền Bắc Việt Nam trên cơ sở đặc điểm hình thái học và phân tích phân tử đoạn gen ty thể (CO1)
    Tóm tắt  PDF