Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BIẾN ĐỔI MÔ BỆNH HỌC Ở GAN TỤY TÔM SÚ NUÔI BỊ BỆNH PHÂN TRẮNG

Nguyễn thị thu Hà và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

            Bệnh phân trắng ở tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798) là một bệnh rất phổ biến và gây thiệt hại lớn đối với nghề nuôi tôm hiện nay. Kết quả phân tích 115 mẫu tôm sú bị bệnh phân trắng cho thấy trên mẫu mô gan tụy có vi bào tử, vi khuẩn (vibrio, cầu khuẩn, trực khuẩn) và virut (MBV và HPV). trong đó vi bào tử chiếm tỉ lệ cao nhất (51,11%), sau đó là nhóm vi khuẩn (40,51%),  nhóm virut HPV 20,32% và MBV 12,29%. Biếu hiện biến đổi mô học ở tôm bị nhiễm vi bào tử là đặc trưng ở hầu hết các mẫu tôm sú bị bệnh phân trắng.  Virut được phát hiện nhưng tỷ lệ tháp , cường độ nhẹ nên không liên quan chặt chẽ tới bệnh phân trắng ở tôm sú nuôi.

      Từ khóa: Tôm sú , Bệnh phân trắng, Vi bào tử, , Vi khuẩn, Biến đổi mô học.


Toàn văn: PDF