Chi tiết về Tác giả

Phiên, ThS. Trần

  • S. 1 (2012) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Nhìn lại 20 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Hệ quả và giải pháp
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187