Chi tiết về Tác giả

Sông, ThS. Tô Văn

  • S. 1 (2012) - CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
    Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay.
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187