Chi tiết về Tác giả

Hùng, TS. Nguyễn Dương

  • S. 2 (2012) - CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
    Triết học Mác về giải phóng con người
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187