Chi tiết về Tác giả

Dũng, TS. Lê Anh

  • S. 2 (2012) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Tái cấu trúc kinh tế trong phát triển bền vững ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187